Rusznikarz – czym się zajmuje? Na czym polega rusznikarstwo?

Rusznikarstwo to fach, który polega na wytwarzaniu, naprawie, konserwacji oraz przygotowaniu do użycia ręcznej broni palnej. Zatem rusznikarz to osoba, która jest związana z militariami, które przecież bez względu na to, czy dany kraj jest w stanie wojny czy nie, są stale potrzebne. Z usług rusznikarza korzystają nie tylko amatorzy broni palnej. Fachowcy ci są nieocenieni dla służb mundurowych, takich jak policja i wojsko. Jest to jednak o tyle nietypowy zawód, że nie da się go wyuczyć w ramach polskiego systemu szkolnictwa. W żadnej z publicznych polskich szkół nie ma kierunku lub specjalności rusznikarskiej.

Mimo to o rusznikarstwie mówi się jako o zawodzie przyszłości. Czy takie przewidywania mogą się sprawdzić? Na czym dokładnie polega praca rusznikarza?

Rusznikarze dawniej

Rusznikarstwo na ziemiach polskich pojawiło się wraz z upowszechnieniem broni palnej, czyli w XV wieku. Początkowo rusznikarzy zaliczano do cechów (gildii, stowarzyszeń) ślusarskich lub ślusarsko- kowalskich. Jednak intensyfikacja działań bojowych tylko zwiększała popyt na ich usługi i już w XVI wieku stanowili odrębną grupę zawodową. Zdarzało się, że zaliczano ich do tego samego grona co puszkarzy – zajmujących się wyrabianiem armat i dział oraz łożowników, którzy trudnili się wytwarzaniem łoża, czyli jednego z elementów konstrukcyjnych broni palnej.

Czym zajmuje się rusznikarz?

Rusznikarz wytwarza, naprawia, przygotowuje do użytku i poddaje renowacji broń palną, ale także amunicję. Zatem rusznikarz to zawód o charakterze usługowo-produkcyjnym.

Z racji tego, że posiadanie broni, jak i jej specyfikacja, są uregulowane prawne, rusznikarz podczas swej pracy bazuje na dokumentacji – zachowuje ostrożność, egzekwuje i przestrzega procedur bezpieczeństwa oraz weryfikuje tożsamość klientów.

Fachowiec ten wykonuje przegląd broni, czyli zapewnia jej odpowiednie działanie. Rusznikarze także udoskonalają bronie, montując do nich dodatkowe urządzenia – np. elementy optyczne.

Usługi rusznikarskie dzieli się na te wykonywane dla klientów indywidualnych, czyli do prywatnych posiadaczy broni, a także na te, które pełnione są dla instytucji. W przypadku tych drugich rusznikarze wykonują badania i dokonują ekspertyz broni oraz amunicji.

Rusznikarz może wykonać następujące czynności:

 • wytwarzanie broni;
 • renowacja broni zabytkowej i współczesnej;
 • montaż lunety;
 • przegląd techniczny;
 • dorabianie kolby, magazynku lub spustu;
 • skracanie;
 • czernienie i malowanie broni;
 • wymiana lufy;
 • wydawanie zaświadczeń i świadectw;
 • pozbawianie broni cech bojowych.

Rusznikarz – kompetencje

Rusznikarz powinien cechować się zmysłem konstruktorskim i szeroką wiedzą w zakresie metaloplastyki, obróbki metali, obróbki chemicznej i obróbki cieplnej. Musi wykazywać się wiedzą i zrozumieniem:

 • podstawowych zasad, pojęć teoretycznych i zależności w procesach wytwarzania broni palnej;
 • podstawowych zasad funkcjonowania urządzeń obróbkowych;
 • przeznaczenia, zasad działania i bezpiecznego posługiwania się produkowanymi i naprawianymi przez siebie wyrobami.

Ponadto, musi on umieć wykonywać zadania na różnych etapach procesu wytwarzania broni palnej, do których zalicza się np.: wybór urządzeń i narzędzi, ich montaż, wytwarzanie broni i ich elementów oraz ocena jakości. Swe działania powinien wykonywać bazując na dokumentacji.

Rusznikarz – gdzie może pracować?

Rusznikarze mogą wykonywać swe usługi dla służb mundurowych, takich jak Policja, Wojsko, Straż Graniczna, Służba Więzienna lub Wojska Obrony Terytorialnej (WOT).

W związku z rosnącą liczbą pozwoleń na broń palną rusznikarze mogą funkcjonować na rynku cywilnym. Prywatne osoby posiadające broń i pozwolenie na nią mogą udać się do rusznikarza, by ten zajął się ich bronią lub wykonał czynności związane z przygotowaniem amunicji. Rusznikarze mogą pracować w prywatnych sklepach z bronią, w firmach zbrojeniowych lub bezpośrednio u producentów broni palnej.

Co więcej, osoby wykonujące usługi rusznikarskie mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach muzealniczych jako eksperci i konserwatorzy.

Jak wygląda warsztat rusznikarski?

Działalność rusznikarska nie może odbyć się bez fachowego sprzętu. Współcześni rusznikarze dysponują niekiedy parkami maszynowymi do obróbki elektroerozyjnej i wiórowej. W warsztacie powinny znaleźć się także maszyny szlifierskie, urządzenia do obróbki cieplnej oraz maszyny służące do głębokich wierceń.

Ukończeniu praktyk czeladniczych, czyli jak zostać rusznikarzem w Polsce?

W Polsce rusznikarstwo to zawód pozaszkolny i można go zdobyć jedynie po ukończeniu praktyk czeladniczych oraz po uzyskaniu stosownych uprawnień. Rzemiosło to wiąże się z dużą odpowiedzialnością i do jego wykonywania niezbędne jest odpowiednie doświadczenie i dbałość o przepisy.

Kto może zostać rusznikarzem? Na pytanie łatwo odpowiedzieć, gdyż wykonywać to rzemiosło może po prostu osoba pełnoletnia, niekarana i taka, która uzyskała uzyskała tytuł czeladnika lub mistrza rusznikarstwa. Jednak, aby przystąpić do egzaminu, należy wcześniej odbyć kurs czeladniczy składający się z 450 godzin praktyk lub co najmniej 3 lata pracować w którymś z koncesjonowanych zakładów rusznikarskich u boku mistrza rusznikarstwa.

Sam egzamin składa się z trzech części: pisemnej, praktycznej oraz ustnej. Pierwsza wymaga od egzaminowanego wykazania się szeroką wiedzą teoretyczną z zakresu rusznikarstwa i dziedzin pokrewnych. Praktyka natomiast polega na wykonaniu zadania postawionego przez komisję przy pomocy określonych narzędzi i w określonym czasie. Zdarza się, że na tym etapie egzaminowany przyjeżdża już z gotowym projektem powstałym w ramach przygotowania do egzaminu lub podczas kursu. Z kolei egzamin ustny jest ostatnim etapem, który stanowi tylko dopełnienie poprzednich części egzaminu.

Rusznikarze, którzy pragną otworzyć własną działalność gospodarczą, muszą przystąpić do kursu uzupełniającego. Jest on przeprowadzany przez Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia.

Wykonywanie usług rusznikarskich bez uprawnień jest przestępstwem i zgodnie z art. 263 § 1. Kodeksu Karnego jest zagrożone karą więzienia do 10 lat.